Natasha Richardson

Gothic acteur
The White Countess acteur